Kakovost, varno delo, okoljska in energetska politika

Celostna politika (kakovost, okolje, VZD, energija)

„CREATON. DOMA NA STREHI.”

Poglavitni cilj naše družbe CREATON South-East Europe Kft. je, kot stabilno in dolgoročno uspešno podjetje s krepitvijo blagovne znamke CREATON, zavzeti inovativno in vodilno vlogo na trgu strešnih izdelkov.

Zadovoljevanje nenehno spreminjajočih se potreb kupcev/trga in zainteresiranih strani, kot tudi zagotavljanje trajnostnega razvoja skušamo doseči s pristopom usmerjenim v proces in življenjski cikel, z uporabo razpoložljivih virov, pristopom na podlagi tveganja ter z omogočanjem energetske učinkovitost ter rabo in porabo energije v skladu z zakonsko določenimi zahtevami. Poleg tega za vse naše zaposlene in poslovne partnerje, ki opravljajo delo na naših poslovnih lokacijah, zagotavljamo čisto, zdravo in varno delovno okolje.

Naš cilj je proizvodnja in trženje izdelkov najvišje kakovosti, kar dosegamo z okolju prijaznim in energetsko čim bolj učinkovitim proizvodnim postopkom.

Varnost pri delu je najpomembnejša temeljna vrednota podjetja CREATON South-East Europe Kft., pri čemer je  edini in sprejemljiv cilj delo brez nezgod ter zmanjšanje števila poklicnih bolezni na nič. 

Ena ključnih nalog naših vodij je zagotavljanje varnosti pri delu, varovanje zdravja in psihološka varnost, pri čemer je bistvenega pomena vključevanje zaposlenih ter možnost komunikacije s predstavniki zaposlenih in organizacijo  za VZD (varnost in zdravje pri delu). 

Za ohranjanje in dvig standarda varnosti pri delu pozorno spremljamo in izboljšujemo okoliščine varnosti pri delu in poklicnega zdravja, kar dosegamo z ozaveščanjem o preventivnem pristopu. Da bi izboljšali učinkovitost sistema vodenja kakovosti, analiziramo parametre proizvodnje in kakovosti, nivo tveganja naših procesov in povratne informacije naših strank. 

Zadovoljstvo naših strank dosegamo z razvojem proizvodnih tehnologij in nenehnim izobraževanjem zaposlenih.

Pri uvajanju novih izdelkov in modernizaciji obstoječih poleg okoljskih vidikov upoštevamo tudi estetske potrebe naših kupcev glede natančnega prileganja, enakomernosti in dolgotrajnosti strešne kritine.

Prepričani smo, da so naša prizadevanja za varstvo okolja in smotrno porabo energije, razvoj poslovne strukture, procesov in orodij ter obvladovanje organizacijskih in tehničnih vprašanj, povezanih s splošnim odnosom,  bistvenega pomena za doseganje operativne odličnosti.

Naš integriran sistem upravljanja nenehno razvijamo in ocenjujemo potencialna tveganja, kar dosegamo z upoštevanjem celotnega življenjskega cikla naših procesov in izdelkov. Pri načrtovanju si kot cilj opredelimo izboljšanje učinkovitosti upravljanja z energijo. Nenehno krepimo našo energetsko učinkovitost in zmogljivost, poleg tega stremimo k ukrepom za preprečevanje onesnaževanja, s čimer omejujemo škodljive vplive na okolje, ki jih povzročajo naše dejavnosti.

Z našimi dobavitelji vzdržujemo pošten in kooperativen odnos, pričakujoč, da bodo naše potrebe izpolnili na najvišji možni ravni ter nudili energetsko učinkovite izdelke in storitve, ki ugodno vplivajo na učinkovitost  energetskega upravljanja.

Opredeljene cilje celostne politike našega podjetja dosegamo s pooblaščenim certifikacijskim organom, v okviru katerega upravljamo, razvijamo in certificiramo sisteme upravljanja kakovosti, usmerjamo ukrepe  okoljske naravnanosti, varnosti pri delu in varovanja zdravja ter upravljanja z energijo v skladu s standardi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 in ISO 50001:2018.

Lenti, 2. 10. 2022