Informacije o upravljanju podatkov

Namen teh informacij je, da se družba CREATON South-East Europe Kft. (sedež: 8960 Lenti, Cserépgyár utca 1., Madžarska; št. vpisa v sodni register: 20-09-066613) v skladu s splošno uredbo EU 2016/679 o varstvu osebnih podatkov (»GDPR«) v celoti predstavi kot upravljavec podatkov v okviru svojih trženjskih in prodajnih aktivnosti, še posebej obdelavo podatkov, izvedene med delovanjem spletne strani www.creaton.si.

 

1. Upravljavec podatkov

Glede upravljanja podatkov, določenih v teh Informacijah, se družba CREATON South-East Europe Kft. (sedež: 8960 Lenti, Cserépgyár utca 1., Madžarska; št. vpisa v sodni register: 20-09-066613; tel. št.: [+36 92 551 550]; e-poštni naslov: info@creaton.hu) šteje za upravljavca podatkov (v nadaljnjem besedilu: »CREATON« ali »upravljavec podatkov«).

 

2. Namen upravljanja podatkov, obseg obdelanih podatkov in pravna podlaga za upravljanje podatkov

Družba CREATON bo med opravljanjem dejavnosti upravljanja podatkov, osebne podatke, navedene v Prilogi 1, obravnavala za namene in pravne podlage, določene v njem.

Če upravljanje podatkov temelji na privolitvi zadevne stranke, je soglasje k obdelavi podatkov prostovoljno. Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, lahko kadarkoli prekliče soglasje s pisno izjavo, naslovljeno na upravljavca podatkov, v tem primeru to ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem soglasja. Če pa zadevna stranka ne poda svoje privolitve za obdelavo podatkov ali prekliče predhodno soglasje, CREATON morda ne bo mogel nuditi določene storitve zadevni stranki (npr. izpolnitev zahteve za vzorčne strešnike, zagotavljanje aplikacije za kritje strehe).

V primeru, da je obdelava podatkov potrebna za sklenitev ali izpolnitev pogodbe, je posredovanje podatkov obvezna za posameznika, na katerega se podatki nanašajo. V tem primeru se ne zahteva privolitve zadevne osebe. Če zadevna oseba ne posreduje osebnih podatkov za te namene, družba CREATON ne more skleniti pogodbe z zadevno osebo ali izpolniti že sklenjene pogodbe.

Poleg tega ima lahko družba CREATON zakonit interes za upravljanje osebnih podatkov posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, še posebej toda ne izključno, da se preveri skladnost z regulativnimi obveznostmi, ki veljajo za CREATON med tekočimi pravnimi spori, pravnimi postopki ali drugimi formalnimi postopki, in so potrebni za predložitev, potrjevanje ali zaščito pravnih zahtevkov.

Če v primeru upravičenih interesov posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ne zagotovi svojih osebnih podatkov družbi CREATON, lahko se zgodi, da družba CREATON zadevni osebi ne more zagotoviti ustrezne storitve.

 

3. Upravičenci podatkov

V točkah 3, 5 in 7 Priloge I določenih primerih lahko družba CREATON posreduje osebne podatke za neposredno trženje, oblikovanje in pošiljanje oglasov ter sodelujočim partnerjem za organiziranje drugih dogodkov kot neodvisnim upravljavcem podatkov.

Osebni podatki so dostopni izključno le osebe družbe CREATON ali osebam, ki pripadajo zgoraj določenim organizacijam sodelujočih partnerjev, in ki imajo pravico poznati podatke ter osebam, ki imajo pravico do poznavanja podatkov zaradi izpolnjevanje svojih pogodbenih ali zakonsko predpisanih obveznosti.

 

4. Obdelava podatkov

Dejavnosti, ki jih zajema obdelava podatkov, lahko opravi kateri koli pogodbeni podjetnik ali izvajalec za namene zagotavljanja storitev obdelave podatkov, kot je npr. ponudnik storitve za vzdrževanje delovanja spletne strani www.creaton.si.

Družba CREATON z ustreznimi ukrepi zagotavlja, da bodo obdelovalci podatkov, ki delujejo v njihovem imenu in pooblastilu, v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov obdelali samo osebne podatke, ki so jim bili posredovani po navodilih družbe CREATON.

 

5. Trajanje upravljanja podatkov

Trajanje upravljanja podatkov je navedeno v Prilogi 1. Po izteku datuma za shranjevanje podatkov, ki je določen v Prilogi 1 bo družba CREATON upravljane podatke izbrisala ali jih anonimizirala.

CREATON ni dolžan izbrisati podatke na način, kot je opisano zgoraj, če ima CREATON legitimni interes na podlagi katere je za ohranitev podatkov potreben daljši čas od zgoraj navedenega obdobja hrambe. Tak legitimni interes je lahko še posebej, toda ne izključno, omejen na uporabo podatkov kot dokaz v sodnem ali drugem uradnem postopku ali v tekočih upravnih sporih, sporih ali drugih formalnih postopkih za preverjanje skladnosti s pravnimi obveznostmi, ki urejajo upravljavca podatkov.

V primeru zahteve sodišča ali drugega organa mora upravljavec podatkov nemudoma poslati shranjene podatke sodišču ali drugemu organu.

 

6. Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

V skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: (i) pravico zahtevati dostop do njegovih osebnih podatkov; (ii) pravico do popravka osebnih podatkov; (iii) pravico do izbrisa osebnih podatkov; (iv) pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov; (v) pravico do prenosljivosti osebnih podatkov in (vi) pravico do ugovora glede obdelave osebnih podatkov.

  • (i) Pravica dostopa do osebnih podatkov: Posameznik ima pravico prejeti povratne informacije glede tega, če so njegovi osebni podatki v obdelavi, in če je obdelava njegovih osebnih podatkov v teku, ima pravico dostopa do osebnih podatkov ter do informacij o upravljanju njegovih osebnih podatkov. Pravica do dostopa med drugim vključuje naslednje podatke: namen upravljanja podatkov, kategorije obdelanih podatkov in prejemnike, katerim so bili posredovani njegovi osebni podatki. Posameznik ima tudi pravico zahtevati kopijo osebnih podatkov, ki jih upravljavec osebnih podatkov upravlja.
  • (ii) Pravica do popravka: V posameznih primerih ima posameznik pravico zahtevati popravek napačnih osebnih podatkov oziroma dopolnitev svojih nepopolnih osebnih podatkov.
  • (iii) Pravica do izbrisa (do pozabe): V posameznih primerih ima posameznik pravico zahtevati, da se njegovi osebni podatki izbrišejo, in na njegovo zahtevo mora upravljavec podatkov takšne podatke izbrisati.
  • (iv) Pravica do omejitve obdelave: V posameznih primerih ima posameznik pravico zahtevati omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov. V takšnem primeru se lahko zadevni podatki upravljajo samo za posebne namene.
  • (v) Pravica do prenosljivosti podatkov: V posameznih primerih ima posameznik pravico, da svoje osebne podatke prejme v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki in ima pravico jih posredovati drugemu upravljavcu podatkov. Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima lahko tudi pravico zahtevati neposreden prenos osebnih podatkov med krmilnike podatkov, če je to tehnično izvedljivo.
  • (vi) Pravica do ugovora: V posameznih primerih posameznik lahko ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov, v takih primerih pa upravljavec podatkov v prihodnosti ne bo smel obdelovati njegovih podatkov.

Prosimo, v povezavi z zgoraj navedenimi pravicami upoštevajte, da je v posameznih primerih izpolnitev zahteve zaradi narave podatkov nemogoča ali omejena oziroma zgoraj navedene pravice niso neomejene in njihovo uresničenje se lahko navezuje na veljavno politiko zasebnosti.

Zgoraj navedene zahteve/pravice posameznik lahko posreduje družbi CREATON na naslov, ki je naveden v 1. točki teh Informacij o upravljanju podatkov, po običajni pošti ali po e-pošti. Družba CREATON se bo nanje odzvala v najkrajšem možnem roku, vendar najkasneje v enem (1) mesecu.

Imate pravico vložiti pritožbo pri lokalnem organu za varstvo podatkov, znotraj tega pri pravni službi kjer opravljate delo, prebivate ali tam, kjer je prišlo do domnevne kršitve. Seznam evropskih organov za varstvo podatkov je na voljo na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

7. Informacije o piškotkih

Spodnja povezava vsebuje informacije o piškotkih, ki vsebujejo informacije o tem, kako CREATON uporablja piškotke in druge podobne tehnologije: www.creaton.si/sl-si/pravilnik-o-piskotkih.

 

8. Spreminjanje teh informacij

Družba CREATON ima pravico spremeniti te Informacije o upravljanju podatkov zaradi sprememb v pravnem okolju ali dejavnosti upravljanja podatkov. Datum zadnje posodobitve je naveden na koncu teh Informacij o upravljanju podatkov. 
Prosimo, poskrbite za to, da boste v določenih časovnih presledkih pregledali te Informacije o upravljanju podatkov, da boste imeli najnovejše informacije v zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki.

 

Datum zadnje posodobitve: 03. januar 2019

Priloga 1

Družba CREATON South-East Europe Kft. kot upravljavec podatkov pri svojih tržnih in prodajnih dejavnostih spodaj navedene osebne podatke upravlja za naslednje namene, pravne podlage in v trajanju: 

 

Št.
 
Ime in namen obdelave podatkovObseg obdelovanih podatkovPravna podlaga za obdelavo podatkovTrajanje obdelave podatkov
1.Program zvestobe strehe:
Za izvedbo programa upravljanje osebnih podatkov strank, poslovnih partnerjev, krovcev in trgovcev ter njihovih zaposlenih, ki so vključeni v program.
Identifikacijski podatki (Ime, Ime podjetja, naslov za pošiljanje pošte, telefonska številka, E-poštni naslov, številka računa, davčna številka)

Izvajanje pogodbe, kije sklenjena s posameznikom [točka (b) prvega odstavka 6. člena GDPR]

Zakoniti interesi upravljavca osebnih podatkov ali tretje osebe [točka (f) prvega odstavka 6. člena GDPR]:
Družba CREATON ima zakonite interese, da se s pomočjo upravljanja podatkov zagotovi ustrezno izvajanja pogodbe za program zvestobe strehe, komunikacija med strankami in izvajanje programa.

Pet let po neaktivnosti partnerja
2.Upravljanje zahtev strank:
Obravnava sporočil, ki prispejo na info@creaton.hu e-poštni naslov oziroma so poslani z izpolnjevanjem različnih vprašalnikov na spletni strani www.creaton.si.
Osebni podatki, ki so navedeni v e-pošti ali jih je stranka navedla pri izpolnjevanju ustreznega obrazca, npr.: identifikacijski podatki (ime in priimek, ime podjetja, e-poštni naslov, telefonska številka, poštna številka, itd.)

Privolitev posameznika [točka (a) prvega odstavka 6. člena GDPR]

Zakoniti interesi upravljavca podatkov ali tretje osebe [točka (f) prvega odstavka 6. člena GDPR]:
Družba CREATON ima zakonite interese, da bo s pomočjo upravljanja osebnih podatkov zagotovljena učinkovita obravnava zahtev in pritožb strank, ki po e-pošti prispejo na naslov info@creaton.hu.

5 let
3.Neposredna tržna sporočila:
Pošiljanje neposrednih marketinških sporočil po e-pošti osebam, ki so se registrirale na spletni strani www.creaton.si. Sporočila so namenjena predvsem trženju in izobraževanju.
Identifikacijski podatki (ime in priimek, e-poštni naslov)Privolitev posameznika [točka (a) prvega odstavka 6. člena GDPR]Dokler privolitev ni umaknjena
4.Aplikacija za načrtovanje strehe in fasade:
Dostop do aplikacije za načrtovanje strehe in fasade je možen preko spletne strani https://visualizer.creaton.hu/language/select/lang/si (dostopno je tudi preko spletne strani creaton.si). 
Z aplikacijo lahko obiskovalci oblikujejo svojo streho in fasado z izdelki CREATON. Po registraciji lahko svoje delo lahko shranijo, ga delijo z drugimi ali pa se obrnejo na družbo CREATON.
Identifikacijski podatki (ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov)Privolitev posameznika [točka (a) prvega odstavka 6. člena GDPR]Dokler privolitev ni umaknjena
5.Poslovne novice:
Pošljite spletnih novic obstoječim poslovnim partnerjem (krovcem, trgovcem, arhitektom, izvajalcem gradbenih del) o kakršnih koli spremembah storitev podjetja in o akcijah.
Identifikacijski podatki (ime in priimek, e-poštni naslov)

Zakoniti interesi upravljavca osebnih podatkov [točka (f) prvega odstavka 6. člena GDPR]:

Družba CREATON ima zakonite interese, da med trajanjem upravljanja podatkov ustrezno posreduje informacije svojim poslovnim partnerjem glede sprememb, ki so bile opravljene ali so načrtovane med njihovimi storitvami, ter z njimi povezanih akcijah.

1 leto po prenehanju partnerstva
6.Zahtevanje vzorčnega strešnika: 
Registrirani uporabniki vzorčni strešnik lahko zahtevajo preko spletne strani www.creaton.si. Potencialni kupec ima možnost, da iz izbranega izdelka naroči vzorčni strešnik.
Identifikacijski podatki (Ime in priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka, ime podjetja)Privolitev posameznika [točka (a) prvega odstavka 6. člena GDPR]Dokler privolitev ni umaknjena
7.Upravljanje podatkov povezavi s prireditvami:
Med različnimi prireditvami zbiranje osebnih podatkov na podlagi podatkovnih listov obiskovalcev, da se olajšajo poznejši stiki in sodelovanje.
Identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka)Privolitev posameznika [točka (a) prvega odstavka 6. člena GDPR]Dokler privolitev ni umaknjena